image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินกิจกรรมการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ

มกราคม 21, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 17 และ 21 มกราคม 2565 นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ โดยมีเกษตรกร อำเภอจอมบึง และอำเภอบ้านคา เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) นายสาทิตย์ เปี่ยมพิชัย ณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
tagClouds
latest