image banner

Agricutural Land Reform Office

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2564

ธันวาคม 29, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายกิตติ์ธเนศ วงศ์พัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม แม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
tagClouds
latest