image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ธันวาคม 15, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 9 และวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้า การขยายช่องทางตลาด และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer ณ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าคา จังหวัดราชบุรี
tagClouds
latest