image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ

ธันวาคม 30, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) นายวิเชียร บุญรอด เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2564 ณ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 46 ราย
tagClouds
latest