image banner

Agricutural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 1/2563

สิงหาคม 27, 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานในการประชุม และมีนายกิตติ์ธเนศ วงศ์พัฒน์ นิติการชำนาญการ ส.ป.ก.ราชบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
tagClouds
latest