image banner

Agricutural Land Reform Office

รณรงค์หยุดเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

พฤศจิกายน 5, 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์การหยุดเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้น
tagClouds
latest