image banner

Agricutural Land Reform Office

รณรงค์ป้องกันและปก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในการเกิดจุดความร้อน

ธันวาคม 22, 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนที่จุดความร้อนระดับตำบลปี 2563/64 แสดงข้อมูลรายวัน
tagClouds
latest