image banner

Agricutural Land Reform Office

นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกระบัตร ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
tagClouds
latest