image banner

Agricutural Land Reform Office

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565 )
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วม“ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565 )” โดยมี นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดพัฒนาแผนการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สู่ประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

 ดาวน์โหลดเอกสาร

tagClouds
latest