image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 23, 2563 | หน้าเว็บ

ความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

     เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ อนุมัติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้จำแนกเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (โซนเอ) เนื้อที่ประมาณ ๗.๒ ล้านไร่ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานปฏิรูปที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดที่ดินและการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูปที่ดินได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ล้านไร่ เฉพาะจังหวัดยะลา ในขั้นต้นมีแผนดำเนินการในพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (โซนเอ) เนื้อที่ประมาณ ๘,๘๓๓ ไร่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบือมัง และตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๗๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่แรกของจังหวัดยะลา โดยผลของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ทำให้มีการจัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา (ส.ป.ก.ยะลา)ขึ้น และให้มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดขึ้นเรียกว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา (คปจ.ยะลา) ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา (ส.ป.ก.ยะลา)ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๖-๑๒๕๔-๕