image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีนาคม 11, 2559 | เกี่ยวกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ดำเนินเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร 
3. ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. งานยานพาหนะและสถานที่
5. บริหารจัดการงานพัสดุและทะเบียนสินทรัพย์
6. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
3. การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน
4. จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
5. ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
6. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Informalion System)
7. งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
8. วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ์และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
9. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
10. งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
11. วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
12. ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
13. ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
3. งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Informalion System) : GFMIS
5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มกฎหมาย
1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
2. ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และการคถ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
3. งานนิติกรรมสัญญา
4. ดำเนินงานคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดชอบ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
5. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจราจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิิพาท
6. งานสอบสวนสิทธิ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
8. ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
9. งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
10. งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มงานช่างและแผนที่
1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
2. ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
3. สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ
4. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุม สารบบแผนที่ และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
5. สำรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
6. ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
7. สำรวจ รังวด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย