image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายใน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

2.ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมินของ เจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มภาคเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด

3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม

2.งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม

3.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคคล

4.ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5.งานยานพาหนะและสถานที่

6.บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

7.ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงทะเบียนสินทรัพย์

8.งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

1.ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2.งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

3.จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

4.งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

5.ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

6.งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงการพัฒนา องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร

7.ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8.ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

9.วางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร

10.งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติของที่ประชุม

11.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

1.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่างๆ

3.งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

4.ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)

5.ดูแลตรวจสอบโครงการ (Feasibility) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

1.ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

2.งานนิติกรรมสัญญา

3.ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

5.บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

6.ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ

7.พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

8.ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

1.สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

2.รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

3.จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด