สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับนางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สนับสนุนปัจจัยการผลิต) ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss