image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 28, 2563 | Link ที่น่าสนใจ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

 1. นายสนิท นวลแสง พ.ศ. 2520 – 2520
 2. นายณรงค์ ฉัตรบุปผา พ.ศ. 2520 – 2521
 3. นายสมศักดิ์ สุทธิรักษา พ.ศ. 2521 – 2523
 4. นายอำนวย เกษตรเวทิน พ.ศ. 2523 – 253
 5. นายอุดม ตุริตาคม พ.ศ. 2530 – 2539
 6. นายยุทธศิลป์ วงศ์ธิเบศ พ.ศ. 2539 – 2544
 7. นายสุพรรณ แก้วหลวง พ.ศ. 2544 – 2545
 8. นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ พ.ศ. 2546 – 2547
 9. นายทรงพล สุวัณณทัพพะ พ.ศ. 2547 – 2549
 10. นายธงชัย แท้ประสาทสิทธิ์ พ.ศ. 2549 – 2551
 11. นางชนิดา โหตรจิตร พ.ศ. 2551 – 2552
 12. นายอุทัย ธนบุณยนันท์ พ.ศ. 2552 – 2555
 13. นายชำนาญ กลิ่นจันทน์ พ.ศ. 2555 – 2558
 14. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ พ.ศ. 2558 – 2559
 15. นายนภดล ตันติเมฆิน พ.ศ. 2559 – 2560
 16. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ พ.ศ. 2560 - 2562
 17. นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด