image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

" องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน "

พันธกิจ

 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
 3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
 4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าประสงค์

 1. จัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร
 2. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
 3. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 4. สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปฏิรูปที่ดิน

ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 1. การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร
 2. งานพัฒนาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างถนน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคสร้างระบบชลประทานขนาดเล็ก งานพัฒนาระบบแปลงเกษตรกรรม จัดบริการเด้านสาธารณูปโภค สาธารสุข
 3. งานพัฒนาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างถนน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคสร้างระบบชลประทานขนาดเล็ก งานพัฒนาระบบแปลงเกษตรกรรม จัดบริการเด้านสาธารณูปโภค สาธารสุข
ป้ายกำกับ
ล่าสุด