image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มกราคม 24, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และ การปฏิรูปที่ดิน จัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรที่ 1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สมุนไพรมาตรฐานสินค้าและตลาด และหลักสูตรที่ 2 การดูแลรักษาโรงอบ พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายกลาง (ในกอย) ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง วิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนา ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร ปลายตรอกรวมใจ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วิสาหกิจชุมชนสาคูโศภิษฐาฟาร์ม ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด