image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพีช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มกราคม 13, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ิ 13 มกราคม 2566 ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพีช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกาประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด