image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสุริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มกราคม 18, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 18 มกราคม 2566 ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสุริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การจัดทำ พัฒนา และถอดบทเรียนแผนชุมชน แผนพัฒนาอาชีพของเกษตรกร แผนรายได้ของสหกรณ์ฯ และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรัธานี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด