image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมให้เกษตรกร​ในโครงการส่งเสริมเกษตร​อินทรีย์​ในเขต​ปฏิรูป​ที่ดิน​ขั้นที่​ 2​ หลักสูตร​การรับรองมาตรฐาน​เกษตร​อินทรีย์

มกราคม 30, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ​โดย​ น.ส.​ธัญสินี​ ฮั่นสกุล​ และ​วิทยากรจาก​ สวพ.7​  ได้จัดฝึกอบรมให้เกษตรกร​ในโครงการส่งเสริมเกษตร​อินทรีย์​ในเขต​ปฏิรูป​ที่ดิน​ขั้นที่​ 2​ หลักสูตร​ การรับรองมาตรฐาน​เกษตร​อินทรีย์​ ณ​ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร​ทำสวนบ้านเสด็จพัฒนา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด