image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2566

มกราคม 12, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 11-12 มกราคม 2566 ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกสมุนไพรเพื่อการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ศูนย์การตลาดอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าต้นน้ำบ้านเขาพัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชและวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (สัตตะธารา) ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ป้ายกำกับ
ล่าสุด