image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้น 2)

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้น 2) หลักสูตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าและการตลาด ณ บริษัท พรรษาอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด และสวนเกษตรทองคำ จังหวัดพัทลุง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด