image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขั้นที่ 1)

ธันวาคม 28, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขั้นที่ 1) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ราย ณ สวนจันทรกานต์ หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ป้ายกำกับ
ล่าสุด