image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานีจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2566

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานีจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2566 หลักสูตร การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการตลาด ณ พณรัญชน์เฮิร์บ หมู่ ๗ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และศูนย์เรียนรู้เกษตร ผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง (สวนลุงนวย) ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด