image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

ส.ป.ก.สุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค จำนวน 2 แห่ง อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 4 แห่ง และพิจารณาสั่งให้เกษตรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 1 ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด