image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ร่วมออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ฯ

กุมภาพันธ์ 22, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ร่วมออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ฯ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) ตำบลสินเจริญ หมู่ 10 ต.สินเจริญ อ.พระแสง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด