image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มกราคม 31, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสมภพ ศรีเจริญ  ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด