image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)

กรกฎาคม 21, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่าเอกวันชัย  เกิดด้วยทอง  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติราชการ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต

ป้ายกำกับ
ล่าสุด