image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนการตรวจสอบการทำประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2554

มีนาคม 22, 2559 | ข่าว ส.ป.ก.

ส.ป.ก.ได้กำหนดแผนงานการตรวจสอบการทำประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2554 เพื่อตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรภายหลังที่ได้รับสิทธิแล้วให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานีดำเนินการ จำนวน 1 อำเภอ 6 ตำบล ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกรูด ตำบลาสคลองสระ ตำบลช้างขวา ตำบลช้างซ้าย ตำบลทุ่งรัง และตำบลป่าร่อน เกษตรกร 7,844 ราย งบประมาณ 235,320 บาท ผลการดำเนินงานตรวจสอบการทำประโยชน์ของเกษตรกในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5,153 ราย ปฏิบัติถูกระเบียบฯ จำนวน 5,066 ราย ปฎิบัติผิดระเบียบ จำนวน 87 ราย ดำเนินการออกหนังสือเตือนเกษตรกรกรณีปฏิบัติผิดระเบียบแล้ว จำนวน 87 ราย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด