image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 29, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 2. งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่ประจัดประชุม
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร
 4. ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 5. งานยานพาหนะและสถานที่
 6. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์
 8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1. ศึกษา ประสานงานและบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2. งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร
 3. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 4. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน
 5. ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 6. งานพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
 7. ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒฯในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 8. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 9. วางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร
 10. งานประชุม คปอ. และคปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติของที่ประชุม
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการทำบัญชี/การจำทำรายงานต่างๆ
 3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
 4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 5. ดูแลตรวจสอบโครงการ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

 1. .ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2. งานนิติกรรมสัญญา
 3. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 4. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 5. บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
 6. ดำเนินการสอบสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ
 7. พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 8. ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่
 2. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข
 3. จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
ป้ายกำกับ
ล่าสุด