image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสุกันตา ศรีกำพล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวฤดีรัตน์ คงขาว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวธันยพร บุญทัพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณัฐวุฒิ เกตุแฟง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายกฤตภาส ธนาปวรุตม์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

นางสาวปารณีย์ แพทย์ประสิทธิ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวรสุภา แสนสุขเกษม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวอารี วงศ์ศรีวิทย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายวีกิจ จารุดารา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางคณิศร เฮาชไตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

นางสาววันทนีย์ เจริญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวบุปผาทิพย์ จักษุรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมาลินี แสงทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มกฎหมาย

นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวสุรีย์พร สุวรรณเนตร

นิติกรชำนาญการ

นายมารุต รวยสิน

นิติกรปฏิบัติการ

นายดำรงศักดิ์ พึ่งสุข

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสมพงษ์ ปฏิทัศน์

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายวัชรินทร์ นันทวงศ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิเชษฐ เชื้อศรี

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายทศพร สาขาสุวรรณ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นาย##ว่าง ##

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายสุทัด ภู่ห้อย

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

พนักงานราชการ

นางสาววาสนา ทรัพย์ไพบูลย์สุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานกองทุน

นางสาวมณฑนา ขออาศาชาติสกุล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวชนิศา รัตนอำพัน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวจุฑาทิพย์ กิจวิเชียร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพิชญาภา ธาราวร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอนุวัฒน์ พิมพขันธ์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายอดิศร คุณากรวงศ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายวัชรินทร์ อุยเกตุ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวบังอร เจริญจันทร์

คนงาน

นายองอาจ วจีสุวรรณ

คนงาน (คนสวน)

นายภีมพล ดอกไม้ขาว

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวอารดา หงษ์รัตน์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย

นางสาวชาณิภา เพียรปรุ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบบที่ดิน

นายฤทธิเดช เปรมวิจิต

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานช่างและแผนที่

นายภานุวัฒน์ พันธ์ซาว

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวกฤตยา ลัฏฐิกุลสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายศิริชัย หอยสังข์ทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานช่างและแผนที่

นางสาวอรทัย อุปศรี

คนงาน (คนสวน)