image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฉบับวันที่ 9 พฤษษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายบรรจง ปองนาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรม Big Day การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันและมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนร้อยละผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงลดจำนวนบัตรเสีย ทำให้การเลือกตั้งสามชิกผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นไปโดนสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงป้องกันการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งของประชาชน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและนำกล่าว''ประกาศสิทธิการเลือกตั้ง''พร้อมสาธิตการลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

พฤษภาคม 10, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด