image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรจง ปองนาน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี(ส.ป.ก.สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปี2566 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งส.ป.ก.สระบุรี ออกให้บริการด้านคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรโดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน

พฤษภาคม 11, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด