image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 29, 2563 | หน้าเว็บ

ด้วยได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม2536 และตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2536 ให้แยกอำเภอสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภออรัญประเทศ ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดสระแก้ว

เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2521 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2521 ทำให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ส.ป.ก.สระแก้ว) เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยจัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว(ส.ป.ก.สระแก้ว) และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด