image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤษภาคม 11, 2566 | สาระน่ารู้

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายสิงโต แป้นเงิน พ.ศ. 2536 – 2537
 2. นายปกรณ์ จันทรศิริ พ.ศ. 2537 – 2538
 3. นายกิตติ จักษุรักษ์ พ.ศ. 2538 – 2540
 4. ม,ร,ว,วรชัย ศุขสวัสดิ พ.ศ. 2540 – 2546
 5. นายวิภาค ภัทรเขต พ.ศ. 2547 – 2548
 6. นายประยุทธ์ ม้ารุ่งเรือง พ.ศ. 2548 – 2554
 7. นายกรณ์ จันทรศิริ พ.ศ. 2554 – 2556
 8. นายวิชัย อรรณพานุรักษ์ พ.ศ. 2556 – 2557
 9. นายบพิตร อมราภิบาล พ.ศ. 2557 – 2558
 10. นายศตวรรษ ทองจำรูญ พ.ศ. 2558 – 2558
 11. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ พ.ศ. 2558 – 2560
 12. นายสุรชัย ยุทธชนะ พ.ศ. 2560 - 2561
 13. นายอุกฤษฎ์  อินทาภรณ์ พ.ศ.2561 - 2564
 14. นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ พ.ศ.2564 - 2565
 15. นายปัญญา สุ้นกี้  พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด