image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระแก้ว

พฤษภาคม 1, 2566 | ข่าวประกาศ

No Gift Policy 
             วันที่ 3 เมษายน 2566 นายปัญญา  สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว นำทีมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผอ.กลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม พร้อมแสดงถึงความมุ่งหมายและความตั้งใจเดียวกัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ปลอดความการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด