image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ธันวาคม 19, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

  2. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด การสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการ

  3. ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนางานระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี (FTA) กับผลกระทบต่อเกษตรกรตลอดจนประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนายุทธศาสตร์ระบบงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน และการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน

  5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการเตรียมวาระการประชุม การจัดประชุมและการติดตามงานเชิงนโยบายที่กำหนดโดย คปก.

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานแผน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป
 • การจัดทำแผนงานประจำปี การตรวจสอบติดตามประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานการบัญชี
 • งานยานพาหนะและสถานที่ งานจัดประชุม และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ
 • งานประสานและส่งเสริมสนับสนุนส่วนต่างๆ ภายในสำนัก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ

 • ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายในทุกระดับ
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และจัดทำแผน การปฏิรูปที่ดิน
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดโครงสร้างความเชื่อมโยงเป้าหมายบริการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานให้สอดคล้องกันแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี
 • กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กรอบแผนงาน งบประมาณ ผลผลิตตัวชี้วัด
 • จัดทำคำขอ/คำชี้แจง แผนงานงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนงาน-แผนปฏิบัติการ/แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
 • บริหารงบประมาณประจำปี ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ และกำกับดูแลงานตามแผนการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน

 • วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนโยบายระบบงาน การบริหารจัดการและการวิจัยเชิงประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินสัมพันธ์กับการตลาด การผลิตการบริหารจัดการและการตลาดการปรับโครงสร้างเชิงการตลาดนำการผลิต
 • การศึกษา วิจัยเพื่อสร้างประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนเพื่อหาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางอำนาจการจัดการและการพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกับการปฏิรูปที่ดินและหาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของอปท.ในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน
 • ร่วมกับท้องถิ่นในการประยุกต์งานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบกระบวนการและปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและลดพื้นที่การทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้สามารถนำมาปรับปรุงใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินต่อไป
 • ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
 • ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • ศึกษาทิศทางการพัฒนาและประเด็นสากลและความรู้ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เสนอแนะเชิงนโยบายหรือนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินและนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
 • ศึกษางานปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยและงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงจัดทำเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อประกอบในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ศึกษาวิเคราะห์จัดทำโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศจัดทำเอกสารรวมถึงติดตามประสานงานในระดับพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ประสานการดำเนินงานและศึกษาวิเคราะห์สรุปบทเรียนโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
 • ศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศและบริหารด้านทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาดูงานและประชุม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ประสานความร่วมมือด้านอื่นๆ กับต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

 • จัดให้มีองค์คณะกรรมการตามกฎหมาย
 • ศึกษาวิเคราะห์ กรอบนโยบายรัฐบาล กระทรวง และกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบและวาระการประชุม
 • จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) 
 • ประสานงานชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็น · จัดทำรายงานและดำเนินการติดตามผลการประชุม
 • แปลงนโยบายและมติ คปก. ไปสู่แนวทางการปฏิบัติในรูปโครงการ กิจกรรม
 • วิเคราะห์ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เพื่อนำเสนอต่อคปก.
 • จัดทำสารบบรายงานการประชุม คปก. คปจ.
 • รวบรวมมติการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปี
 • ออกแบบระบบการติดตามผลการดำเนินงานในลักษณะที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา (Real Time) โดยการศึกษายุทธศาสตร์ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ กรอบนโยบายและแผนงบประมาณประจำปีและขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และประสานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลทางอินเตอร์เน็ต
 • วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการเร่งรัดงานให้บรรลุตามแผนที่กำหนด
 • ออกแบบการรายงานผลเสนอผู้บริหารและให้สอดคล้องกับการเผยแพร่ผลงาน
 • ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการรวมทั้งประเด็นที่สำคัญและเป็นที่สนใจตามนโยบายของสำนักงาน/ผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด