image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนักฯ

ธันวาคม 19, 2563 | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

ผู้บริหารสำนักวิชาการและแผนงาน

1นายสุทธิพรจีระพันธุหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน2519-2521
2นายสุทธิพรจีระพันธุกองวิชาการและแผนงาน2522-2526
3นายวรเวทย์ธำรงธัญญลักษณ์กองวิชาการและแผนงาน2526-2531
4นายเผชิญยิ้มเนียมกองวิชาการและแผนงาน2531-2532
5นายดนัยสุขศรีกองวิชาการและแผนงาน2532-2533
6นายฉันทลักษณ์บุศยอังกูรกองวิชาการและแผนงาน2533-2538
7นายวรเวทย์ธำรงธัญลักษณ์กองวิชาการและแผนงาน2538-2540
8นายกันศิษฏ์มะกรวัฒนะกองวิชาการและแผนงาน2540-2544
9นายวีระชัยนาควิบูลย์วงศ์กองแผนงาน2544-2549
10นางนภาพรธาระวานิชกองแผนงาน2550-2551
11นางวัลวิศาข์สุวรรณวัฒนะกองแผนงาน2551-2552
12นายทองแท่งชูวาธิวัฒน์สำนักวิชาการและแผนงาน2552-2553
13นายศักดิ์ชายแก้วศรีนวลสำนักวิชาการและแผนงาน2553-2554
14นางวัลวิศาข์สุวรรณวัฒนะสำนักวิชาการและแผนงาน2554-2555
15นายเฉลิมศักดิ์ศิริพันธุ์สำนักวิชาการและแผนงาน2555-2555
16นางสาววิไลลักษณ์เพชรล้อมสำนักวิชาการและแผนงาน2555-2559
17นางดารณีชนะชนม์สำนักวิชาการและแผนงาน2559-2562
18นายประดิษฐ์ใจรังษีสำนักวิชาการและแผนงาน2562-2564
19นายอุกฤษฎ์อินทาภรณ์สำนักวิชาการและแผนงาน2564-ปัจจุบัน

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด