image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

มีนาคม 24, 2566 | เอกสารเผยแพร่ กนป.

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย

      1) นโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (มอบไว้เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี)

      2) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน (มอบไว้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ กรมชลประทาน สามเสน)

      3) นโยบายของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร (มอบไว้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี)

ป้ายกำกับ
ล่าสุด