image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ของ ส.ป.ก.

ตุลาคม 3, 2565 | เอกสารเผยแพร่ กนป.

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (เอกสารขาวคาดแดง)

   - เอกสารขาวคาดแดง ปี 2563

   - เอกสารขาวคาดแดง ปี 2564

   - เอกสารขาวคาดแดง ปี 2565

   - เอกสารขาวคาดแดง ปี 2566

 ดาวน์โหลด red-white budget document 63.pdf

 ดาวน์โหลด red-white budget document 64.pdf

 ดาวน์โหลด red-white budget document 65.pdf

 ดาวน์โหลด red-white budget document 66.pdf