image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สวผ. ส่งสัญญาณ...งบพลาง 67 มาแน่ ทุกหน่วยงานร่วมวงเจรจา

พฤษภาคม 30, 2566 | ภาพข่าว

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนัก กอง ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นหลักเพื่อรับทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน (งบพลาง) และการทบทวนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในปี 2567 เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รัฐบาลใหม่ นโยบายใหม่…

     จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด และกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อเข้าทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งไม่สามารถอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ได้ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จึงอาศัยอำนาจตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน หรือ “งบพลาง” เพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณรองรับเป็นการชั่วคราว สำหรับใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะของประเทศจนกว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับปัจจุบัน ในส่วนของ ส.ป.ก. นั้น แต่เดิมได้มีการจัดทำคำของบประมาณปี 2567 ส่งให้สำนักงบประมาณแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา) ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

วางแผนดีมีชัยกว่าครึ่ง…

     ส.ป.ก. ในฐานะหน่วยงานที่มีโครงสร้างทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบแบบโดมิโน โดยเฉพาะสำนัก กอง ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ที่อาจถูกจำกัดวงเงินจนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ส.ป.ก. จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 ที่ยังคลุมเครือ โดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ดังนี้

ทบทวนโครงการที่จะขอรับงบประมาณปี 2567 (ในกรณีงบปกติ) 

หากรัฐบาลใหม่ เห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ส.ป.ก. ไม่สามารถปรับปรุงโครงการในระบบ E-budgeting ได้ ดังนั้น ส.ป.ก. ทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขงบประมาณพลางก่อน และคำนึงถึงความคล่องตัวในการบริหารงานของส่วนงานต่าง ๆ ใน ส.ป.ก.

หากรัฐบาลใหม่ ไม่เห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ส.ป.ก. จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ E-budgeting ตามกระบวนการงบประมาณอีกครั้ง

ทบทวนโครงการที่จะขอรับงบประมาณปี 2567 (ในกรณีงบกองทุน)

หากรัฐบาลใหม่ เห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จัดสรรงบประมาณ ¼ ของงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้ ส.ป.ก. สามารถนำงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนฯ ไปขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ 

หากรัฐบาลใหม่ ไม่เห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จำเป็นต้องรอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นเสียก่อน จึงจะสามารถนำโครงการปี 2567 เข้าเสนอของบกองทุนได้ 

ประเด็นท้าทายกับงบประมาณแบบ 1 ใน 4 
     ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า หากมีการอนุมัติให้ใช้งบพลาง ส.ป.ก. จะได้รับงบประมาณเพียง ¼ ของวงเงินเดิมที่เคยได้รับจากปี 2566 เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของสำนัก กอง ศูนย์ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตาม (ร่าง) แผนจัดสรรงบประมาณปี 2567 ที่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานส่วนกลางที่จะได้รับจัดสรรรอบ 3 และ 6 เดือน ซึ่งหากลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อมีการประกาศใช้งบพลาง ส.ป.ก. ก็จะสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างคล่องตัว จำกัดผลกระทบไม่ให้เกิดเป็นวงกว้าง

สุดท้ายนี้… เลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปรับแนวคิดในการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางงบประมาณนี้ ทุกโครงการที่ของบประมาณต้องมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่อจากนี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากทุกการใช้จ่ายเงินจะเป็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ด้วยเช่นกัน…

เรียบเรียง : กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ สำนักวิชาการและแผนงาน
ภาพข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด