image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับ สภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2566

มกราคม 12, 2566 | ภาพข่าว

        วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนางสาวนภาพร วงศ์คณิต ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวสิริฉัตร สฤษดิ์นิรันดร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เดินทางนำเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 3 ราย คือ นางสาวอินทุอร ไชยวรรณ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) นางสาวภัณฑิรา มุศิริ และนางสาวพรชนก วิศรียา (จังหวัดสกลนคร) เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ปี 2566 (รุ่นที่ 41) ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมมีเยาวชนเกษตรจาก 5 หน่วยงานเข้าร่วมด้วย ได้แก่ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ป้ายกำกับ
ล่าสุด