image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีผู้ร่วมรับมอบนโยบาย ประกอบด้วย ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
(ผู้อำนวยการระดับต้น และผู้อำนวยการระดับสูง) จำนวน 21 จังหวัด ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

           นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านการจัดที่ดิน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข

 

ข่าว : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด