image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.กษ. มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ให้กับ ส.ป.ก.

นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.กษ. มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ให้กับ ส.ป.ก.

 

          วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.กษ. เป็นประธานการประชุม นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายฯ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

         นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.กษ. ได้มอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากร ส.ป.ก. เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง และทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

    1. มอบแนวคิดในการทำงาน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ขอให้ยึดมั่นในความรักต่อองค์กร ประเด็นที่ 2 ขอให้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันในองค์กร และควรทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ และประเด็นที่ 3 ขอให้ช่วยกันพัฒนาให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้ประชาชนอยู่ใด้ อยู่ดี มีความสุข

    2. การดำเนินงานที่ควรเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย เร่งรัดการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะที่ดินค้างจัด เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศแนวเขตครอบคลุมทั้งอำเภอ รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการทับซ้อนของแนวเขตที่ดิน พร้อมปรับปรุงแผนที่ของ ส.ป.ก. ให้มีความทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เร่งรัดการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งที่ดินรัฐ และที่ดินเอกชน โดยเฉพาะที่ดินที่มีการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาจัดที่ดินให้กับเกษตรกรรายใหม่หรือผู้ไร้ที่ดินทำกิน จัดทำแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะแหล่งน้ำ เพื่อให้เขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ และครอบคลุมมากที่สุด

 

ข่าว : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด