image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การบรรยายการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่าน Google Sheet

การบรรยายการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่าน Google Sheet

 

          วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาการและแผนงาน โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้แนวทางการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่าน Google Sheet ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารกองทุน พร้อมทั้งมี นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 

          โดยการบรรยายถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบบ Online บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักบริหารกองทุนต่อไปได้ 

 

ข่าว : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด