image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด (เงินพ.ร.บ.) ณ 15 ก.พ. 66
กุมภาพันธ์ 23, 2566 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด (เงินกองทุน) ณ 15 ก.พ. 66
กุมภาพันธ์ 23, 2566 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด (เงินพ.ร.บ.) ณ 31 ม.ค. 66
กุมภาพันธ์ 3, 2566 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด (เงินกองทุน) ณ 31 ม.ค. 66
กุมภาพันธ์ 3, 2566 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด (เงินพ.ร.บ.) ณ 15 ม.ค. 66
มกราคม 17, 2566 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด (เงินพ.ร.บ.) ณ 15 ธ.ค. 65
ธันวาคม 22, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 30 ก.ย. 65
ตุลาคม 10, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 15 ก.ย. 65
กันยายน 20, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 31 ส.ค. 65
กันยายน 7, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 15 ส.ค. 65
สิงหาคม 17, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 31 ก.ค. 65
สิงหาคม 4, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 15 ก.ค. 65
กรกฎาคม 20, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 30 มิ.ย. 65
กรกฎาคม 4, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม
แผน-ผล กิจกรรมรายจังหวัด ณ 16 มิ.ย. 65
มิถุนายน 16, 2565 | แผน-ผล รายกิจกรรม