image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 29, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม
 2. งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุมสถานที่จัดประชุม
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคลกร
 4. ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 5. งานยานพาหนะและสถานที่
 6. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก.จังหวัดรวมถึง งานทะเบียนสินทรัพย์
 8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1. ศึกษา ประสานงานและบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัดตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
 2. งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร
 3. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดินรายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 4. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management lnformation System)และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน
 5. ร่วมงานแผนและดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและค้มครองพื้นที่เกษตรกรม
 6. งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษรตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
 7. ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นผูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 8. ประสานความร่วมมือกับภาตเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
 9. วางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร
 10. งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามตมติของที่ประชุม
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงิน บัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน(เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่าง ๆ
 3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
 4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(Government Fiscal Management lnformation System) : GFMIS
 5. งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

 1. .ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2. งานนิติกรรมสัญญา
 3. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 4. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 5. บริหารและรับผิดชอบงานค้มครองสิทธิในที่ดิน
 6. ดำเนินการสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ
 7. พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 8. ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดเอกสารสิทธิและพัฒนาพื้นที่
 2. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ( Update ) ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 3. จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
ป้ายกำกับ
ล่าสุด