image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พื้นที่ตัดสินการประกวดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

พฤษภาคม 8, 2566 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายนางสาวอรอุมา รัตน์นราทร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2566