image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่

พฤษภาคม 3, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ร่วมเปิดงาน เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง และประชาสัมพันธ์ศักยภาพศูนย์กลางเมืองอาหารอร่อยที่มีชื่อเสียง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานฯ