image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประกวดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

เมษายน 26, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายนางสาวอรอุมา รัตน์นราทร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ตัดสินการประกวดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2566