image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566

เมษายน 25, 2566 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ